PALVELUN KÄYTTÖEHDOT RAKENNUSURAKOIDEN ILMOITTAJILLE JA RAKENNUSTÖIDEN TILAAJILLE

Versio: 24.11.2021

Ehtojen soveltamisala

Näitä ehtoja sovelletaan Talobee Oy:n (jäljempänä “palveluntarjoaja”) rakennusurakoiden ilmoittelua, markkinointia ja myyntiä koskevan internetin välityksellä tarjottavan markkinapaikan (jäljempänä “palvelu”) käyttöön silloin, kun asuntoyhtiö, yritys, isännöitsijä, muu yhteisö tai luonnollinen henkilö (jäljempänä yhdessä "käyttäjä") ilmoittaa palvelussa rakennusurakkansa saadakseen tarjouksia ja löytääkseen urakalle tekijän. Sopimus palvelun käytöstä syntyy, kun käyttäjä alkaa käyttää palvelua. Käyttämällä palvelua käyttäjä hyväksyy nämä ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä. 

Palveluntarjoaja

Talobee Oy

Y-tunnus: 2993631-2

Kotipaikka: Helsinki

Fredrikinkatu 61 A, 00100 Helsinki

www.talobee.com

Sposti: tuki@talobee.com

Puh: +358 40 132 5612

Yhteydenotot palvelun käyttöön tai tukeen liittyen: arkipäivisin klo 9:00 ja 16:00 välillä.

Rakennusurakoita koskevat huomautukset ja reklamaatiot

Kaikki rakennusurakoihin liittyvät huomautukset, reklamaatiot ja valitukset on osoitettava suoraan asianomaiselle urakoitsijalle ja tiedoksi myös palveluntarjoajalle. Reklamaatiot ja valitukset tulee tehdä viipymättä siitä, kun virhe tai muu sopimuksenvastaisuus on tullut käyttäjän tietoisuuteen. 

Palvelun kuvaus

Palvelu on internetin välityksellä tarjottava markkinapaikka rakennusurakoita ja remontteja koskevaan ilmoitteluun ja yleisten tarjouspyyntöjen jättämiseen (töiden tilaajat ja ilmoittajat)  sekä tehtyjen rakennusurakkailmoitusten selaamiseen myynti- ja markkinointitarkoituksissa (rakennusurakoitsijat, kevytyrittäjät ja muut rakennus- ja remontointipalveluiden tarjoajat).  

Rakennusurakointipalveluita tarvitseva käyttäjä voi ilmoittaa oman rakennusurakkansa palvelussa palvelua käyttäville urakoitsijoille sekä vastaanottaa urakoitsijoilta niitä koskevia yhteydenottoja ja tarjouksia. 

Urakoitsija voi selata ilmoitettuja rakennusurakoita palveluidensa tarjoamiseksi ja myymiseksi sekä uusien asiakkaiden löytämiseksi.

Urakoitsija ja työn tilaaja sopivat keskenään ne ehdot, joilla mahdollinen rakennusurakka toteutetaan ja ovat sitä koskevan sopimuksen osapuolet. 

Palvelu on osoitteessa https://www.talobee.com. Palvelun verkko-osoitteessa on saatavilla kulloinkin voimassa olevat kuvaukset palvelun sisällöstä ja ominaisuuksista. 

Rakennusurakkasopimus, sen osapuolet ja ehdot

Palveluntarjoaja ei ole osapuolena palvelussa ilmoitettuja rakennusurakoita koskevissa sopimuksissa, vaan sopimusosapuolia ovat käyttäjä ja urakoitsija. Palveluntarjoaja ainoastaan tarjoaa verkon välityksellä alustan, jolla urakoitsijat ja käyttäjät kohtaavat ja voivat sopia rakennusurakoista ja niiden toteuttamisen ehdoista. Urakoitsija yksin vastaa käyttäjälle omista toimistaan ja sopimusvelvoitteistaan. 

Palvelun käyttö ei velvoita käyttäjää tai urakoitsijaa tekemään sopimusta toistensa kanssa. Palvelun käyttö ei myöskään velvoita käyttäjää hyväksymään yhtään tarjousta ilmoittamalleen rakennusurakalle.

Urakoitsijoiden kelpoisuus

Palveluntarjoaja pääsääntöisesti tarkastaa palveluun liittyvien yritysten taustatiedot ja luottokelpoisuuden rekisteröitymisen jälkeen. Palveluun hyväksytään vain yrityksiä, jotka ovat luottokelpoisia,  ennakkoperintärekisterissä ja ilmoittautuneet arvonlisäverovelvolliseksi mikäli toiminnan laajuus sitä edellyttää. Tarkastus tehdään liittymisen jälkeen ja rekisteröitymisen ja taustojen tarkastuksen välillä voi olla viivettä. Palvelua käyttävien yritysten kelpoisuutta valvotaan säännöllisesti. Mikäli tarkastuksissa havaitaan, että yritys/urakoitsija ei täytä palvelun vaatimuksia, yritys/urakoitsija voidaan poistaa palvelusta tilapäisesti tai pysyvästi. Palveluntarjoajan valvonta ei kuitenkaan ole reaaliaikaista ja siinä voi olla viivettä. Palveluntarjoaja suosittelee, että käyttäjä itse tarkastaa urakoitsijan taustatiedot ja rekisteröinnit esimerkiksi ytj.fi-palvelusta aina ennen urakkasopimuksen tekemistä. Edellä sanotusta huolimatta palveluntarjoaja ei voi antaa mitään takuita palvelua käyttävien urakoitsijoiden toiminnasta tai sen laadusta.  

Muutokset palveluun ja näihin ehtoihin

Palveluntarjoaja varaa oikeuden tehdä muutoksia näihin ehtoihin ja palveluun. Palveluntarjoaja tiedottaa olennaisista ehtojen ja palvelun muutoksista verkkosivuillaan ja/tai suoraan palvelun käyttäjille, esimerkiksi sähköpostitse. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana. Ellei erillistä ajankohtaa muutoksen voimaantulolle ole määritelty, tulee muutos voimaan silloin, kun muutos on tehty. Olennaisten ehtojen muutoksista palveluntarjoaja pyrkii ilmoittamaan vähintään 1 kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa.

Palvelun käyttö

Palveluntarjoaja myöntää käyttäjälle näiden ehtojen mukaisen henkilökohtaisen, ei-yksinomaisen ja ei-siirrettävän oikeuden käyttää palvelua sen tavanomaisessa käyttötarkoituksessa. Käyttäjä sitoutuu käyttämään palvelua näiden ehtojen, voimassa olevan lainsäädännön ja hyvän tavan mukaisesti. Mikäli palveluntarjoajalla on syytä epäillä, että käyttäjä ei ole noudattanut näitä ehtoja taikka sovellettavaa lainsäädäntöä, on palveluntarjoajalla oikeus rajoittaa käyttäjän palvelun käyttöä tai ryhtyä muihin tarpeellisiksi katsomiinsa toimenpiteisiin. Käyttäjä sitoutuu siihen, että sen antamat tiedot ovat tarkkoja, riittäviä, totuudenmukaisia ja oikeita.

Käyttäjien tulee julkaista palvelussa vain asianmukaisia töitä ja urakoita. Asiattomien, virheellisten, lainvastaisten, vilpillisten tai harhaanjohtavien urakoiden julkaiseminen voi johtaa käyttäjätilin sulkemiseen.

Palveluntarjoaja voi julkaista ja käyttää käyttäjän palveluun tuottamaa sisältöä edellyttäen, että käyttäjän yksityisyyttä ei loukata.

Käyttäjä ei saa (a) käyttää tai yrittää käyttää toisen käyttäjätiliä ilman tämän ja palveluntarjoajan hyväksyntää; (b) kopioida, muokata tai luoda johdannaisteoksia palvelusta tai siihen liittyvästä teknologiasta; (c) purkaa, avata salausta tai muuten yrittää saada selville palvelun tai sen teknologian lähdekoodia; (d) poistaa immateriaalioikeuksista kertovia merkintöjä palvelusta; (e) luoda käyttäjätiliä palveluun käyttäen toisen ihmisen henkilötietoja tai muutoin virheellisiä tai tekaistuja tietoja; (f) siirtää palvelun käyttöoikeutta toiselle ilman palveluntarjoajan etukäteistä suostumusta; (g) myydä, luovuttaa tai jälleenmyydä palvelua ja sen käyttöoikeuksia ilman palveluntarjoajan etukäteistä suostumusta.

Palvelun toimivuus ja sen sisältämät tiedot

Palveluntarjoaja ei pääsääntöisesti tarkasta palvelun sisältämiä sisältöjä ja tietoja, joten on mahdollista, että palvelussa on sisältöä tai tietoa, joka on epätäydellistä, virheellistä, harhaanjohtavaa tai muuten haitallista. Palveluntarjoaja ei vastaa kolmansien osapuolten (mukaan lukien palvelua käyttävät rakennusurakoitsijat) palveluun lisäämästä sisällöstä tai tiedosta taikka tällaisen sisällön tai tiedon käyttämisestä aiheutuneesta vahingosta. 

Palveluntarjoaja pyrkii tarjoamaan palvelun virheettömänä, mutta ei voi luvata tai antaa takuuta siitä, että palvelu toimisi virheettömästi ja keskeytyksettä. Palveluun saattaa myös tulla käyttö- tai toimintakatkoksia muun muassa kehitystyön, ylläpidon ja teknisten ongelmien vuoksi eikä palveluntarjoaja ole vastuussa käyttö- tai toimintakatkosten aiheuttamista haitoista tai vahingoista.

Laitteet, ohjelmistot ja tietoliikenneyhteydet

Palvelun käyttö vaatii päätelaitetta, verkkoselainta sekä tietoliikenneyhteyttä. Vaikka palvelu on testattu ennen julkaisua, ei palveluntarjoaja voi taata että palvelu toimii virheettömästi kaikilla mahdollisilla verkkoselaimilla, käyttöjärjestelmillä ja päätelaitteilla. Käyttäjä vastaa omin kustannuksin siitä, että sillä on palvelun käytön edellyttämät päätelaitteet, tietoliikenneyhteydet ja ohjelmistot.

Henkilötiedot ja tietosuoja

Palveluntarjoaja käsittelee henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan tietosuojaselosteensa mukaisesti. Tietosuojaselosteeseen voi tutustua osoitteessa: https://talobee.com/privacy-policy. 

Immateriaalioikeudet

Palvelu (mukaan lukien mahdolliset siihen tehdyt muutokset sekä päivitykset ja korjaukset) ja sen sisältämät aineistot ovat tekijänoikeuslain nojalla suojattuja teoksia, joiden tekijänoikeus kuuluu yksinomaan palveluntarjoajalle tai tämän lisenssinantajille, joilta palveluntarjoajaa on mahdollisesti lisensoinut palvelun sisältöjä tai aineistoja. Palveluun voi liittyä myös muita immateriaalioikeuksia, kuten tavaramerkkejä, patentteja ja mallioikeuksia taikka liikesalaisuuksia, jotka nekin kuuluvat palveluntarjoajalle tai tämän lisenssinantajille. Palveluntarjoaja ei luovuta urakoitsijalle mitään immateriaalioikeuksia, vaan urakoitsija saa ainoastaan näiden ehtojen mukaisen rajatun käyttöoikeuden palveluun.

Ehtojen voimassaolo

Näitä ehtoja sovelletaan käyttäjään niin kauan, kuin tämä käyttää palvelua. Käyttäjä voi lopettaa palvelun käyttämisen milloin vain. Palveluntarjoaja voi myös lopettaa palvelun tarjoamisen pysyvästi tai väliaikaisesti milloin tahansa.

Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Osapuolten väliseen sopimukseen, näihin käyttöehtoihin ja palvelun käyttöön sovelletaan Suomen lakia.

Kaikki osapuolten väliset erimielisyydet ja riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvotteluteitse. Mikäli neuvotteluteitse ei päästä lopputulokseen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä kun osapuoli on kirjallisesti tehnyt neuvottelualoitteen, ratkaistaan riidat ensiasteena palveluntarjoajan kotipaikan mukaan määräytyvässä käräjäoikeudessa. 

Mikäli sopimusosapuoli on Kuluttajansuojalain tarkoittama kuluttaja, on tällä kuitenkin oikeus nostaa kanne sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä kuluttajalla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Kuluttajat voivat myös käyttää Euroopan Komission tarjoamaa verkkopohjaista riidanratkaisupalvelua, joka on saatavilla osoitteesta http://ec.europa.eu/odr. Suomalaiset kuluttaja-käyttäjät voivat riitatilanteessa kääntyä myös Kuluttajariitalautakunnan puoleen (katso lisää: kuluttajariita.fi ja kuluttajaneuvonta.fi).

Vastuunrajoitus

Tätä lauseketta sovelletaan vain sellaisiin käyttäjiin, joita ei katsota kuluttajansuojalain tarkoittamiksi kuluttajiksi: Palveluntarjoaja ei vastaa mistään palvelun käytöstä tai käytön estymisestä taikka sopimusrikkomusten aiheuttamista epäsuorista tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien tulon tai liikevaihdon menetys, liiketoiminnan keskeytys, liiketoiminnan tappiot, saamatta jäänyt myynti, tiedon tai datan menetys tai turmeltuminen sekä saamatta jääneet voitot. Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, palveluntarjoajan vahingonkorvausvastuun yhteenlaskettuna enimmäismääränä on kaksituhatta (2 000) euroa.

Muut ehdot

Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää alihankkijoita sopimusvelvoitteidensa suorittamiseen liittyen. 

Jos näissä ehdoissa mainittujen velvollisuuksien täyttäminen ei ylivoimaisesta esteestä tai muusta palveluntarjoajasta riippumattomista syistä johtuen ole mahdollista, vapautuu palveluntarjoaja velvoitteistaan ilman korvausvastuuta velvoitteen täyttämisen estävien olosuhteiden keston ajaksi. 

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää palvelun käyttöä koskevaa sopimusta tai sitä koskevia oikeuksiaan ja velvoitteitaan kolmannelle osapuolelle ilman palveluntarjoajan etukäteistä suostumusta. Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää palvelun käyttöä koskeva sopimus kokonaan tai osittain sekä sitä koskevat oikeutensa tai velvoitteensa kolmannelle osapuolelle ilman käyttäjän suostumusta. 

 

------------------------------------------------------------------

PALVELUN KÄYTTÖEHDOT URAKOITSIJOILLE

Versio: 24.11.2021

Ehtojen soveltamisala

Näitä ehtoja sovelletaan Talobee Oy:n (jäljempänä “palveluntarjoaja”) rakennusurakoiden ilmoittelua, markkinointia ja myyntiä koskevan internetin välityksellä tarjottavan markkinapaikan (jäljempänä “palvelu”) käyttöön silloin, kun rakennusurakoitsija, kevytyrittäjä tai muu rakennusalan palveluja tarjoava  (jäljempänä yhdessä "urakoitsija") käyttää palvelua omien palveluidensa myynti- ja markkinointitarkoituksiin. Sopimus palvelun käytöstä syntyy, kun urakoitsija rekisteröityy palvelun käyttäjäksi. Käyttämällä palvelua urakoitsija hyväksyy nämä ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä.

Palveluntarjoaja

Talobee Oy

Y-tunnus: 2993631-2

Kotipaikka: Helsinki

Fredrikinkatu 61 A, 00100 Helsinki

www.talobee.com

Sposti: tuki@talobee.com

Puh: +358 40 132 5612

Yhteydenotot palvelun käyttöön tai tukeen liittyen: arkipäivisin klo 9:00 ja 16:00 välillä.

Palvelun kuvaus

Palvelu on internetin välityksellä tarjottava markkinapaikka rakennusurakoita ja remontteja koskevaan ilmoitteluun ja yleisten tarjouspyyntöjen jättämiseen (töiden tilaajat ja ilmoittajat)  sekä tehtyjen rakennusurakkailmoitusten selaamiseen myynti- ja markkinointitarkoituksissa (rakennusurakoitsijat, kevytyrittäjät ja muut rakennus- ja remontointipalveluiden tarjoajat).  

Rakennusurakointipalveluita tarvitseva voi ilmoittaa oman rakennusurakkansa palvelussa palvelua käyttäville urakoitsijoille sekä vastaanottaa urakoitsijoilta niitä koskevia yhteydenottoja ja tarjouksia. Rakennusurakkansa ilmoittava työn mahdollinen tilaaja voi olla esimerkiksi yritys, isännöitsijä, asunto-osakeyhtiö tai muu yhteisö, mutta myös kuluttaja, jolloin sovellettavaksi tulevat myös kuluttajansuojalainsäädännön säännökset (koskien myös mm. etämyyntiä).

Urakoitsija voi selata ilmoitettuja rakennusurakoita palveluidensa tarjoamiseksi ja myymiseksi sekä uusien asiakkaiden löytämiseksi.

Urakoitsija ja työn tilaaja sopivat keskenään ne ehdot, joilla mahdollinen rakennusurakka toteutetaan ja ovat sitä koskevan sopimuksen osapuolet. 

Palveluntarjoaja perii urakoitsijalta palvelun käytöstä palkkion, jonka määräytymisen peruste, suuruus ja laskuttaminen perustuvat palveluntarjoajan kulloinkin voimassa oleviin hinnastoihin ja käytäntöihin. 

Palvelu on osoitteessa https://www.talobee.com. Palvelun verkko-osoitteessa on saatavilla kulloinkin voimassa olevat kuvaukset palvelun sisällöstä ja ominaisuuksista. 

Rakennusurakkasopimus, sen osapuolet ja ehdot

Palveluntarjoaja ei ole osapuolena palvelussa ilmoitettuja rakennusurakoita koskevissa sopimuksissa, vaan sopimusosapuolia ovat rakennusurakan tilaaja ja urakoitsija. Palveluntarjoaja ainoastaan tarjoaa verkon välityksellä alustan, jolla urakoitsijat ja rakennusurakoiden tilaajat kohtaavat ja voivat sopia rakennusurakoista ja niiden toteuttamisen ehdoista. Urakoitsija yksin vastaa työn tilaajalle omista toimistaan ja sopimusvelvoitteistaan. Urakoitsijalla ja työn tilaajalla on sopimusvapaus eikä palvelun käyttö velvoita kumpaakaan osapuolta rakennusurakkasopimuksen tekemiseen. 

Muutokset palveluun ja näihin ehtoihin

Palveluntarjoaja pyrkii kehittämään palvelua ja liiketoimintaansa jatkuvasti ja säännöllisesti, joten palveluntarjoaja varaa itselleen oikeuden tehdä muutoksia näihin ehtoihin ja palveluun. Palveluntarjoaja tiedottaa olennaisista ehtojen ja palvelun muutoksista verkkosivuillaan ja/tai urakoitsijoille sähköpostitse tai palvelun välityksellä. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana. Ellei erillistä ajankohtaa muutoksen voimaantulolle ole määritelty, tulee muutos voimaan silloin, kun muutos on tehty. Jatkamalla palvelun käyttöä ehtojen tai palvelun muuttamisen jälkeen urakoitsijan katsotaan hyväksyneen muutokset ja sitoutuneen noudattamaan muutoksia. Mikäli urakoitsija ei hyväksy muutoksia palveluun tai ehtoihin, tämän tulee kirjallisesti (esim. sähköpostitse) irtisanoa sopimus ennen muutosten voimaantuloa ja lopettaa palvelun käyttö.

Palvelun käyttöönotto ja käyttö

Palveluntarjoaja myöntää urakoitsijalle näiden ehtojen mukaisen rajoitetun, ei-yksinomaisen ja ei-siirrettävän käyttöoikeuden palveluun ja sen sisältöön omassa palvelun tavanomaisen käyttötarkoituksen mukaisessa toiminnassaan. Urakoitsija sitoutuu käyttämään palvelua näiden ehtojen, voimassa olevan lainsäädännön ja hyvän tavan mukaisesti. Mikäli palveluntarjoajalla on syytä epäillä, että urakoitsija ei ole noudattanut näitä ehtoja taikka sovellettavaa lainsäädäntöä, on palveluntarjoajalla oikeus poistaa käyttöoikeus, rajoittaa sitä tai ryhtyä muihin tarpeellisiksi katsomiinsa toimenpiteisiin. 

Urakoitsija ei saa (a) käyttää tai yrittää käyttää toisen käyttäjätiliä ilman tämän ja palveluntarjoajan hyväksyntää; (b) kopioida, muokata tai luoda johdannaisteoksia palvelusta tai siihen liittyvästä teknologiasta; (c) purkaa, avata salausta tai muuten yrittää saada selville palvelun tai sen teknologian lähdekoodia; (d) poistaa immateriaalioikeuksista kertovia merkintöjä palvelusta; (e) luoda käyttäjätiliä palveluun käyttäen toisen ihmisen henkilötietoja tai muutoin virheellisiä tai tekaistuja tietoja; (f) siirtää palvelun käyttöoikeutta toiselle ilman palveluntarjoajan etukäteistä suostumusta; (g) myydä, luovuttaa tai jälleenmyydä palvelua ja sen käyttöoikeuksia ilman palveluntarjoajan etukäteistä suostumusta.

Rekisteröityminen ja käyttäjätilit

Urakoitsija saa sopimuksen tekemisen ja rekisteröitymisen yhteydessä käyttöoikeuden palveluun sopimuksen voimassaoloajaksi. Palvelun käyttö edellyttää rekisteröintiä ja henkilökohtaisten käyttäjätunnusten luontia. Yhdellä urakoitsijalla on mahdollista olla useampia käyttäjätilejä, sillä käyttäjätili on aina henkilökohtainen. Urakoitsija vastaa siitä, että sen antamat tiedot käyttäjätunnusten luomiseksi ja palvelun käyttämiseksi ovat oikeita, riittäviä, tarkkoja ja totuudenmukaisia. 

Palvelun käyttäjätunnus ja salasana on aina henkilökohtainen. Käyttäjätunnuksia ei saa luovuttaa kenellekään toiselle eikä toisen käyttäjätunnuksia saa käyttää. Urakoitsija vastaa siitä, että sen käyttäjätunnuksia säilytetään turvallisesti. Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa käyttäjätunnukset taikka estää käyttäjätunnusten käyttäminen mikäli tämä perustellusti epäilee, että käyttäjätunnusten luottamuksellisuus on vaarantunut, urakoitsija ei noudata näitä ehtoja taikka muutoin toimii vilpillisesti.

Urakoitsijan palveluun syöttämät tiedot

Urakoitsija tai urakoitsijan lisenssinantajat omistavat immateriaalioikeudet (kuten tekijänoikeudet) urakoitsijan palveluun syöttämiin aineistoihin ja palveluntarjoaja saa oikeuden käyttää urakoitsijan sisältöjä ja aineistoja palvelun ja palveluidensa tuottamiseksi urakoitsijalle ja palvelua käyttäville työn tilaajille ja rakennusurakoiden ilmoittajille, palvelun edelleenkehittämiseksi sekä muihin kohtuullisiin liiketoimintatarkoituksiinsa.

Urakoitsija vastaa yksin siitä, että sillä on oikeus syöttää sisältöjä palveluun ja että urakoitsijan toimittamat sisällöt eivät loukkaa kenenkään muun oikeuksia tai ole muuten lainvastaisia ja myös sitoutuu puolustamaan palveluntarjoajaa kolmansien osapuolten esittämiä näitä koskevia vaateita vastaan. Palveluntarjoaja saattaa antaa tarkempia ohjeita ja määrittelyjä tiedoille, joita urakoitsijan tulee palvelussa antaa. 

Urakoitsija sitoutuu siihen, että sen toimittamat ja syöttämät tiedot ovat totuudenmukaisia, tarkkoja, ajantasaisia, riittäviä ja sovellettavien lakien mukaisia. Urakoitsija sitoutuu myös päivittämään tietoja tarvittaessa tai palveluntarjoajan pyynnöstä, mikäli palveluntarjoaja havaitsee niissä puutteita.

Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa, rajoittaa tai muokata urakoitsijan toimittamia tai syöttämiä tietoja, mikäli palveluntarjoaja katsoo että urakoitsija ei noudata näitä ehtoja tai palveluntarjoajalla on muu perusteltu syy tietojen poistamiseen, rajoittamiseen tai muokkaamiseen.

Urakoitsijan yleiset velvoitteet 

Urakoitsija sitoutuu:

- noudattamaan näitä ehtoja, hyviä tapoja ja toimintaansa sovellettavaa lainsäädäntöä;

- noudattamaan kuluttajansuojalainsäädännön säännöksiä (ml. etämyyntiä ja peruutusoikeutta koskien) siltä osin, kuin tämä tarjoaa palveluitaan ja tekee sopimuksen kuluttajan kanssa;

- olemaan käyttämättä palvelua vilpillisiin, rikollisiin tai lainvastaisiin toimiin;

- noudattamaan sovellettavaa tietosuojalainsäädäntöä käsitellessään palvelun kautta rakennusurakoita ilmoittaneiden työn tilaajien henkilötietoja;

- sisällyttämään riittävät ja totuudenmukaiset tiedot vastatessaan palvelussa ilmoitettuihin rakennusurakoihin;

- vastaamaan ilman aiheetonta viivytystä työn tilaajien yhteydenottopyyntöihin, mikäli urakoitsija on jo ollut työn tilaajaan yhteydessä palvelussa ilmoitetun rakennusurakan osalta;

- täyttämään sopimusvelvoitteensa siltä osin kuin tämä solmii työn tilaajan kanssa sopimuksen palvelussa ilmoitettua rakennusurakkaa koskien;

- rekisteröimään ja ylläpitämään y-tunnusta kaupparekisterissä, poislukien tilanteet, joissa urakoitsija on ns. kevytyrittäjä, joka laskuttaa palvelunsa jonkin kolmannen osapuolen tarjoaman laskutuspalvelun kautta (esim. Eezy, Ukko.fi, OP Kevytyrittäjä);

- täyttämään tilaajavastuulain kulloinkin edellyttämät velvoitteet;

- vastaamaan toimintaansa liittyvistä työnantaja-, vero- ja muiden sovellettavaksi tulevien julkisoikeudellisten velvoitteiden hoitamisesta ja maksuista;

- rekisteröitymään verohallinnon ylläpitämään ennakkoperintärekisteriin ja pitämään rekisteröinnin voimassa; ja

- rekisteröitymään arvonlisäverovelvolliseksi, mikäli toiminta täyttää sille asetetut edellytykset.

Hinnat ja maksut palvelun käyttöön liittyen

Palvelun käyttö on urakoitsijalle pääsääntöisesti kokonaan tai tietyiltä toiminnoiltaan maksullista. Palveluntarjoaja voi kuitenkin tarjota esimerkiksi kokeilutarkoituksiin määräaikaisia tai toiminnoiltaan rajoitettuja, veloituksettomia käyttöoikeuksia taikka palvelua kampanjahintaan. 

Palvelun käytöstä urakoitsijalta perittävä palkkio, sen määräytymisen peruste sekä palveluntarjoajan maksuehdot määräytyvät palveluntarjoajan kulloinkin voimassa olevan hinnaston ja laskutuskäytäntöjen mukaisesti. Palveluntarjoajalla on oikeus palkkioonsa siitä riippumatta, saako urakoitsija solmittua työn tilaajien kanssa sopimuksia taikka perittyä niiden täyttämistä koskevia omia saataviaan. 

Ellei toisin määritellä, palveluntarjoajan palvelun käyttöä koskevat hinnat ja palkkiot ovat arvonlisäverottomia, joka lisätään hintaan urakoitsijan maksettavaksi kulloinkin voimassaolevien verolakien mukaisesti. 

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa hinnastoaan ja palkkion määräytymisen perusteita ilmoittamalla siitä vähintään yhtä (1) kuukautta ennen aiottua muutosta. 

Ellei palveluntarjoaja toisin määrää, palveluntarjoajan laskujen maksuehto on 14 päivää laskun päiväyksestä. Mikäli palvelua käyttävä urakoitsija on kevytyrittäjä, laskutetaan palvelun käyttö kevytyrittäjyyspalvelulta edellyttäen, että palveluntarjoajalla ja kevytyrittäjyyspalvelulla on voimassa oleva laskutussopimus (tällä hetkellä sopimus on seuraavien palvelujen kanssa: free.fi). Jos urakoitsija käyttää sellaista kevytyrittäjyyspalvelua, jolla ei ole sopimusta, osoitetaan laskut urakoitsijalle itselleen. 

Viivästyskorko viivästyneille maksuille määräytyy korkolain mukaisesti. Laskun maksamatta jättäminen voi myös johtaa käyttäjätilin sulkemiseen. Jo maksettuja palkkiota ei palauteta urakoitsijalle mahdollisissa hyvitystilanteissa, vaan hyvitykset maksetaan ensisijaisesti palveluntarjoajan krediittien muodossa.

Palveluntarjoajan voimassaoleva hinnasto on näiden ehtojen lopussa ja palveluntarjoajan verkkosivustolla.

Krediitit

Palveluntarjoaja saattaa jakaa urakoitsijoille krediittejä esimerkiksi kampanjoiden tai rekisteröitymisen yhteydessä. Urakoitsija voi käyttää krediittejä palvelun käyttöä koskevien palkkioiden maksamiseen. Rekisteröitymisen yhteydessä yksi yritys voi kuitenkin saada krediittejä vain yhden kerran. Rekisteröitymisen yhteydessä jaettavat kreditit ovat käytettävissä kahden (2) kuukauden määräajan rekisteröitymisestä. Krediitit nollautuvat automaattisesti määräajan kuluttua. Myös muilla krediiteillä saattaa olla määriteltynä määräaika niiden käyttämiselle.

Palveluntarjoaja voi yksipuolisesti päättää krediittien myöntämisen, käyttämisen ja voimassaolon ehdoista ja niiden muuttamisesta. Krediittejä ei voi siirtää toiselle käyttäjälle. Krediittejä voi käyttää vain listausmaksujen maksamiseen.

Krediitit eivät ole vaihdettavissa rahaksi. Krediitit mitätöidään, mikäli palveluntarjoaja huomaa, että krediittejä on väärinkäytetty tai epäilee sellaista taikka havaitsee, että krediittejä on myönnetty urakoitsijalle väärin perustein. Tällaisissa tapauksissa palveluntarjoajalla on oikeus laskuttaa urakoitsijalta krediiteillä suoritetut maksut.

Laitteet, ohjelmistot ja tietoliikenneyhteydet

Palvelun käyttö vaatii päätelaitetta, verkkoselainta sekä tietoliikenneyhteyttä. Vaikka palvelu on testattu ennen julkaisua ja sitä testataan säännöllisesti, ei palveluntarjoaja voi taata että palvelu toimii keskeytyksettä tai virheettömästi kaikilla mahdollisilla verkkoselaimilla, käyttöjärjestelmillä ja päätelaitteilla.

Urakoitsija vastaa omin kustannuksin siitä, että sillä on palvelun käytön edellyttämät päätelaitteet, tietoliikenneyhteydet ja ohjelmistot.

Immateriaalioikeudet

Palvelu (mukaan lukien mahdolliset siihen tehdyt muutokset sekä päivitykset ja korjaukset) ja sen sisältämät aineistot ovat tekijänoikeuslain nojalla suojattuja teoksia, joiden tekijänoikeus kuuluu yksinomaan palveluntarjoajalle tai tämän lisenssinantajille, joilta palveluntarjoajaa on mahdollisesti lisensoinut palvelun sisältöjä tai aineistoja. Palveluun voi liittyä myös muita immateriaalioikeuksia, kuten tavaramerkkejä, patentteja ja mallioikeuksia taikka liikesalaisuuksia, jotka nekin kuuluvat palveluntarjoajalle tai tämän lisenssinantajille. Palveluntarjoaja ei luovuta urakoitsijalle mitään immateriaalioikeuksia, vaan urakoitsija saa ainoastaan näiden ehtojen mukaisen rajatun käyttöoikeuden palveluun.

Tietoturva, tietosuoja ja henkilötiedot

Palveluntarjoaja pyrkii huolehtimaan siitä, että palvelu täyttää toimialan tavanmukaiset tietoturvallisuusvaatimukset.

Palveluntarjoaja käsittelee rekisterinpitäjänä henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan tietosuojaselosteensa mukaisesti, joka on saatavilla palveluntarjoajan kotisivuilla. 

Urakoitsija sitoutuu rekisterinpitäjänä käsittelemään henkilötietoja sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja täyttämään rekisterinpitäjälle asetetut velvoitteet, kuten laatimaan tietosuojaselosteen sekä esittämään sen ja pitämään sen saatavilla lain edellyttämällä tavalla. Rekisterinpitäjäksi urakoitsija voidaan katsoa muun muassa suhteessa työn tilaajia ja ilmoittajia koskeviin henkilötietoihin.

Palvelun ylläpito ja päivitykset

Palveluntarjoaja tekee tavanomaista kehitystyötä ja ylläpitoa palvelulle. Ylläpito- ja kehittämistoimien suorittamiseksi palveluntarjoaja voi keskeyttää palvelun tuottamisen tai pääsyn palveluun väliaikaisesti tai rajoittaa sen käyttöä. Keskeytykset pyritään ajoittamaan siten, että palvelun keskeyttämisestä aiheutuisi mahdollisimman vähän haittaa. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa palvelun käytön keskeytymisestä aiheutuvista haitoista tai vahingoista. Palveluntarjoaja ilmoittaa keskeytyksistä parhaaksi katsomallaan tavalla.

Vastuunrajoitus

Vaikka palveluntarjoaja on suunnitellut palvelun huolellisesti, ei palveluntarjoaja anna takuuta siitä, että palvelu toimisi virheettömästi ja keskeytyksettä. Palvelu tarjotaan urakoitsijan käyttöön “sellaisena kuin se on”. Palveluntarjoaja ei vastaa palvelussa esitettyjen ja sisältöjen oikeellisuudesta, riittävyydestä, tarkkuudesta, lainmukaisuudesta tai ajantasaisuudesta, sillä palveluntarjoaja ei esimerkiksi tarkasta työn tilaajien palvelussa tekemiä ilmoituksia. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa muiden käyttäjien (esim. muut urakoitsijat) palveluun syöttämistä tiedoista. 

Palveluntarjoaja ei vastaa mistään palvelun käytön perusteella tehtyjen rakennusurakkasopimusten täytäntöönpanoon liittyvistä velvoitteista tai niiden täyttämisen valvonnasta eikä myöskään sopimusrikkomuksista, teoista, laiminlyönneistä tai vahingoista, jotka liittyvät urakoitsijan ja työn tilaajan väliseen keskinäiseen sopimussuhteeseen.

Tätä lauseketta sovelletaan vain sellaiseen palvelun käyttäjään tai palveluntarjoajan kanssa palvelun käyttöä koskevan sopimuksen osapuoleen, jota ei katsota kuluttajansuojalain tarkoittamaksi kuluttajaksi: Palveluntarjoaja ei vastaa mistään palvelun käytöstä tai käytön estymisestä taikka sopimusrikkomusten aiheuttamista epäsuorista tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien tulon tai liikevaihdon menetys, liiketoiminnan keskeytys, liiketoiminnan tappiot, saamatta jäänyt myynti, tiedon tai datan menetys tai turmeltuminen sekä saamatta jääneet voitot. Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, palveluntarjoajan vahingonkorvausvastuun yhteenlaskettuna enimmäismääränä on palveluntarjoajan palvelun käytöstä veloittamien palkkioiden yhteenlaskettu arvonlisäveroton summa ensimmäistä vahingonkorvausvaatimusta edeltäneen kahden (2) kuukauden aikana. 

Näitä vastuunrajauksia sovelletaan siinä laajuudessa, kuin pakottava lainsäädäntö sen sallii. 

Voimassaolo ja sopimuksen päättäminen

Näitä ehtoja sovelletaan niin kauan, kuin urakoitsija käyttää ja/tai palveluntarjoaja tarjoaa palvelua. Urakoitsija voi lopettaa palvelun käytön ja irtisanoa sopimuksen milloin tahansa. Palveluntarjoaja voi irtisanoa palvelun käyttöä koskevan sopimuksen yhden (1) kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. Urakoitsija voi myös pyytää tilin poistamista pysyvästi sähköpostitse (tuki@talobee.com). Tilin poistaminen on peruuttamaton toimenpide.

Palveluntarjoaja voi myös irtisanoa sopimuksen välittömästi, jos palvelun käytöstä perittävien maksujen suorittaminen laiminlyödään, urakoitsija on asetettu konkurssiin, jättänyt hakemuksen selvitystilaan asettamiseksi tai viranomainen on ulosotossa todennut urakoitsijan maksukyvyttömäksi tai urakoitsijaa kohtaan on vireillä jokin muu maksukyvyttömyyttä koskeva järjestely taikka jos urakoitsija muuten käyttää palvelua tai toimii näiden ehtojen, lainsäädännön tai hyvän tavan vastaisesti taikka rikkoo sopimusta.

Sopimuksen päättyessä päättyy myös urakoitsijan käyttöoikeus palveluun. Sopimuksen päättymisestä huolimatta jäävät voimaan sellaiset sopimusehdot ja velvoitteet, jotka ovat luonteensa tai nimenomaisen sanamuotonsa vuoksi tarkoitettu olemaan voimassa sopimuksen päättymisen jälkeen. 

Palveluntarjoajalla on lisäksi oikeus päättää palvelun käyttöä koskeva sopimus välittömästi tai sulkea urakoitsijan käyttäjätili taikka rajata palvelun käyttöä, jos (1) urakoitsija ei maksa palveluntarjoajalle palvelun käyttöä koskevia laskujaan, (2) urakoitsijan luottoluokitus on heikko (Asiakastiedon luokka 5 tai huonompi), (3) urakoitsijalle syntyy maksuhäiriöitä, (4) urakoitsija saa huonoa asiakaspalautetta palvelun kautta välitettyjen urakoiden toteuttamiseen liittyen eikä urakoitsija pyri selvittämään asiaa ja/tai korjaamaan mahdollisia virheitä, ja (5) urakoitsija poistetaan kauppa-, ennakkoperintä- tai alv-rekistereistä.

Muut ehdot

Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää alihankkijoita sopimusvelvoitteidensa suorittamiseen liittyen. Pyynnöstä palveluntarjoaja voi toimittaa lisätietoja käyttämistään alihankkijoistaan.

Jos näissä ehdoissa mainittujen tai urakoitsijan kanssa erikseen sovittujen velvollisuuksien täyttäminen ei ylivoimaisesta esteestä tai muusta palveluntarjoajasta riippumattomista syistä johtuen ole mahdollista, vapautuu palveluntarjoaja velvoitteistaan ilman korvausvastuuta velvoitteen täyttämisen estävien olosuhteiden keston ajaksi. 

Urakoitsijalla ei ole oikeutta siirtää palvelun käyttöä koskevaa sopimusta tai sitä koskevia oikeuksiaan ja velvoitteitaan kolmannelle osapuolelle ilman palveluntarjoajan etukäteistä suostumusta. Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää palvelun käyttöä koskeva sopimus kokonaan tai osittain sekä sitä koskevat oikeutensa tai velvoitteensa kolmannelle osapuolelle ilman urakoitsijan suostumusta. 

Nämä ehdot yhdessä sopimuksen kanssa muodostavat palveluntarjoajan ja urakoitsijan välisen koko sopimuksen koskien palvelun käyttöä ja korvaavat kaiken aiemman tai samanaikaisen sähköisen, kirjallisen tai suullisen viestinnän urakoitsijan ja palveluntarjoajan välillä liittyen palvelun käyttöön.

Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Palveluntarjoajan ja urakoitsijan väliseen sopimukseen, näihin ehtoihin ja palvelun käyttöön sovelletaan Suomen lakia.

Kaikki osapuolten väliset erimielisyydet ja riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvotteluteitse. Mikäli neuvotteluteitse ei päästä lopputulokseen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä kun osapuoli on kirjallisesti tehnyt neuvottelualoitteen, ratkaistaan riidat ensiasteena palveluntarjoajan kotipaikan mukaan määräytyvässä käräjäoikeudessa. Maksamattomaa saatavaa koskevan asian palveluntarjoaja voi kuitenkin laittaa vireille missä tahansa toimivaltaisessa tuomioistuimessa.

Mikäli palvelun käyttöä koskevan sopimuksen sopimusosapuoli on Kuluttajansuojalain tarkoittama kuluttaja, on tällä kuitenkin oikeus nostaa kanne myös sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä kuluttajalla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Kuluttajat voivat myös käyttää Euroopan Komission tarjoamaa verkkopohjaista riidanratkaisupalvelua, joka on saatavilla osoitteesta http://ec.europa.eu/odr. Suomalaiset kuluttaja-käyttäjät voivat riitatilanteessa kääntyä myös Kuluttajariitalautakunnan puoleen (katso lisää: kuluttajariita.fi ja kuluttajaneuvonta.fi).

Palvelun hinnoittelu

Palvelun hinta urakoitsijalle muodostuu listausmaksuista. Palvelussa julkaistavilla töillä on kullakin oma listausmaksunsa. Listausmaksu vaihtelee työn julkaisijan ilmoittaman työn sisällön mukaan. Työn julkaisijan ilmoittamia tietoja ovat mm. työn sijainti, toimiala ja työn laajuus, toivottu aikataulu ja tieto siitä, sisältyykö työhön materiaalien hankintaa. Laajoilla töillä on tyypillisesti korkeampi listausmaksu, kuin pienillä töillä. Kunkin työn yksilöllinen listausmaksu on ilmoitettu palvelussa hakutoimintojen yhteydessä työlistauksissa sekä kunkin työn yksilöllisellä sivulla joka sisältää tarkempia tietoja työstä. Urakoitsija sitoutuu maksamaan työn listausmaksun siinä vaiheessa kun urakoitsija ilmoittaa palvelussa olevansa kiinnostunut työstä “olen kiinnostunut” toiminnolla. Urakoitsijalta laskutetaan listausmaksu vasta siinä vaiheessa, kun työn ilmoittaja on valinnut urakoitsijan omalle listalle. Toisin sanoen, listausmaksu tulee maksettavaksi vasta, kun urakoitsija ja asiakas ovat molemmat ilmaisseet kiinnostuksensa ja osapuolien yhteystiedot on jaettu molemmille. 

 

Hinnasto: 

Palveluun rekisteröityminen on maksutonta ja palvelussa ei ole kuukausimaksuja.

Työn listausmaksu: Työkohtainen

Kuukausimaksu; 0€

Rekisteröitymismaksu: 0€